China and Serbia signed a free trade agreement (zero tariff on 90% of tax items)
China and Serbia will mutually cancel tariffs on 90% of tax items. Among them, more than 60% of tax items will have tariffs removed immediately after the agreement takes effect. The final import volume proportion of both sides with zero tariff items reached about 95%.

China and Serbia sign free trade agreement
According to the Ministry of Commerce, on October 17, under the joint witness of Chinese President Xi Jinping and Serbian President Vucic, Chinese Minister of Commerce Wang Wentao and Serbian Minister of Domestic and Foreign Trade Momilovic signed on behalf of their respective governments “Free Trade Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Republic of Serbia”. This is the first free trade agreement signed between China and a Central and Eastern European country, and the 22nd free trade agreement China has signed. Serbia has become China’s 29th free trade partner.
The signing of the China-Serbia Free Trade Agreement is an important measure to implement the consensus reached by the leaders of the two countries, and is also an important outcome of the third “Belt and Road” International Cooperation Summit Forum. Negotiations on the China-Serbia Free Trade Agreement were launched in April 2023 and were substantially completed at the end of September. Through the free trade agreement, China and Serbia will achieve a high level of mutual openness, establish new institutional arrangements for bilateral economic and trade cooperation, create a more favorable, convenient, transparent and stable business environment for enterprises of both countries, and promote high-quality joint construction of ” The Belt and Road Initiative and the deepening of China-Serbia comprehensive strategic partnership have injected new momentum.
After the agreement is signed, both parties will perform their respective domestic procedures to promote the early entry into force of the agreement.

Кина и Србија потписале споразум о слободној трговини (нулта царина на 90% пореских ставки)!


Кина и Србија ће обострано укинути царине на 90 одсто пореских ставки, од којих ће за више од 60 одсто пореских ставки бити укинуте царине одмах након ступања на снагу споразума. Коначни обим увоза обе стране са нултим тарифним ставкама достигао је око 95%.

Кина и Србија потписале споразум о слободној трговини
Како је саопштено из Министарства трговине, 17. октобра, под заједничким сведочењем председника Кине Си Ђинпинга и председника Србије Вучића, кинески министар трговине Ванг Вентао и српски министар унутрашње и спољне трговине Момиловић потписали су 17. октобра у име својих влада „Слободну трговину“. Споразум између Владе Народне Републике Кине и Владе Републике Србије“. Ово је први споразум о слободној трговини потписан између Кине и земље Централне и Источне Европе и 22. Споразум о слободној трговини који је Кина потписала.Србија је постала 29. партнер Кине у слободној трговини.


Потписивање Кинеско-српског споразума о слободној трговини је важна мера за спровођење консензуса који су постигли лидери две земље, а такође је важан резултат трећег Форума међународне сарадње „Појас и пут”. Преговори о Споразуму о слободној трговини између Кине и Србије започети су у априлу 2023. године и у суштини су завршени крајем септембра. Кроз споразум о слободној трговини, Кина и Србија ће постићи висок ниво међусобне отворености, успоставити нове институционалне аранжмане за билатералну економску и трговинску сарадњу, створити повољније, повољније, транспарентније и стабилније пословно окружење за предузећа обе земље и промовисати висок ниво -квалитетна заједничка изградња „Иницијатива Појас и пут и продубљивање свеобухватног стратешког партнерства Кине и Србије дали су нови замах.


Након потписивања споразума, обе стране ће спровести своје домаће процедуре за промовисање што бржег ступања споразума на снагу.

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.